Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mevrouw Hendrik

Inhoudsopgave:

 • Definities
 • Toepasselijkheid
 • Het aanbod
 • De overeenkomst
 • Cadeaubonnen van Mevrouw Hendrik
 • Herroepingsrecht
 • Kosten in geval van herroeping
 • Uitsluiting herroepingsplicht
 • Prijzen
 • Garantie
 • Levering
 • Persoonsgegevens
 • Veiligheid
 • Aansprakelijkheid
 • Geschillen
 • Wijzigingsrecht

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mevrouw Hendrik en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

 • De prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Artikelen worden zo goed mogelijk gefotografeerd, maar er kunnen kleine kleurverschillen optreden.

De overeenkomst

 • De levering- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Wanneer je een bestelling plaatst, geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Mevrouw Hendrik. Op alle overeenkomsten, gesloten met Mevrouw Hendrik, is Nederlands recht van toepassing.
 • Na je bestelling krijg je per e-mail een bevestiging. In dit bericht staat een bestelnummer, het product/ de producten die zijn besteld, de eventuele verzendkosten en het totaalbedrag van de bestelling. Je kunt dit bedrag per bankoverschrijving voldoen.
 • Wanneer de betaling niet binnen 10 werkdagen binnen is, komt de bestelling te vervallen.
 • Bestellingen worden pas verstuurd als het totale bedrag op onze rekening staat.

Cadeaubonnen van Mevrouw Hendrik

 • Het bedrag van de ontvangen cadeaubon kan niet omgezet worden in contanten of ander digitaal geld.
 • De cadeaubon is geldig op de gehele collectie, m.u.v. cadeaubonnen en afgeprijsde artikelen.
 • De geldigheidsduur van een cadeaubon is 1 jaar, hierna is de cadeaubon niet meer in te wisselen.
 • De cadeaubon is te besteden in de webshop of op een live event waar Mevrouw Hendrik aanwezig is, hiervoor is het meebrengen en inleveren van de cadeaubon noodzakelijk zodat deze na invulling van het bedrag, nietig kan worden verklaard.
 • De inwisseling van de cadeaubon in de webshop komt tot stand door het gebruik van de opgeschreven code welke vermeld is op de cadeaubon.
 • Het tegoed op de cadeaubon dient in één keer te worden besteed.

Herroepingsplicht

 • Bij de aankoop van alle producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument.
 • Je bent verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kun je dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Mevrouw Hendrik onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van de e-mail en een reden waarom het artikel niet voldoet. Mevrouw Hendrik zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het artikel/de artikelen dient/dienen opnieuw verkocht te kunnen worden. Artikelen die onverkoopbaar zijn geworden door bijvoorbeeld een beschadigde verpakking, vlekken, of andere gebreken/beschadigingen, worden door Mevrouw Hendrik niet gecrediteerd.
 • Viltproducten die niet fris meer ruiken, maar naar bijvoorbeeld etensluchten en/of sigarettenrook, worden door Mevrouw Hendrik beschouwd als onverkoopbaar. Deze artikelen worden dan ook niet gecrediteerd.
 • De klant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging tijdens het verzenden van de klant naar Mevrouw Hendrik. Wij adviseren dan ook het pakket goed in te pakken en eventueel verzekerd te verzenden. Beschadigde retourzendingen worden door Mevrouw Hendrik niet gecrediteerd.
 • Mocht het zo zijn dat door Mevrouw Hendrik per ongeluk een artikel wordt toegezonden dat niet is besteld, zal Mevrouw Hendrik het nieuwe, juiste exemplaar toesturen en het betaalde bedrag voor het retourneren van het onjuiste artikel voor haar rekening nemen.
 • Wanneer er tijdens het transport een defect aan de bestelling is ontstaan, kun je dit binnen 5 werkdagen aan ons melden. Mevrouw Hendrik kan om foto’s van de klacht vragen, of het artikel terug vragen ter beoordeling. Bewaar ook alle verpakkingsmaterialen en maak foto’s van hoe je de zending hebt ontvangen (buitenkant verpakking inclusief verzendlabel, binnenkant verpakking inclusief verpakkingsmateriaal en foto’s van de schade aan het artikel of de artikelen). Hierna zoeken we samen naar een redelijke oplossing.

Kosten in geval van herroeping

 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen als er is voldaan aan de retourvoorwaarden.

Uitsluiting herroepingsplicht

Niet alle producten mogen geretourneerd worden. Bijvoorbeeld:

 • Digitale en fysieke cadeaubonnen
 • Maatwerk producten / producten die een gepersonaliseerd karakter hebben. (Bijvoorbeeld een oplage van slingers die op aanvraag zijn geproduceerd waarbij de kleur of vorm afwijkt van ons assortiment)
 • Viltsamples mogen niet geretourneerd worden
 • Afgeprijsde artikelen mogen niet geretourneerd worden, tenzij het besteld is door middel van een kortingscode.

Prijzen

 • De prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.
 • Prijswijzigingen voorbehouden.
 • Ondanks grote zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er een fout wordt gemaakt bij het invoeren van de prijs of kortingscode. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Garantie

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Uiteraard geeft Mevrouw Hendrik garantie op de door haar verkochte artikelen. Wij handelen deze klachten zelf af, je wordt dus niet doorverwezen naar een leverancier.
 • De duur van deze garantie verschilt per artikel(groep). Mocht een artikel binnen de in alle redelijkheid verwachte levensduur kapot gaan of gebreken vertonen, neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing. Mail: info@mevrouwhendrik.nl

Levering

 • De producten worden onder normale omstandigheden, als een product op voorraad is, binnen 3 werkdagen (vilten slingers) dan wel 5 werkdagen (schoenzetkalender en kersthanger met naam) na ontvangst(bevestiging) van betaling verzonden via PostNL. Mevrouw Hendrik behoudt het recht de bestelling te cancelen en, indien van toepassing, het reeds overgemaakte bedrag terug te storten.
 • De verzendkosten binnen Nederland bedragen voor brievenbuspost € 3,95 en bij een pakketbestelling € 5,95. Deze bedragen zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen: portokosten, verpakkingskosten, administratiekosten en BTW.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van het correcte adres waar Mevrouw Hendrik de bestelling naartoe stuurt.
 • Bestellingen worden pas geleverd als het totale bedrag op onze rekening staat.
 • Bestellingen worden altijd compleet verzonden. Heb je één of meerdere producten besteld die niet op voorraad zijn zal Mevrouw Hendrik de andere producten voor je reserveren. Als jouw bestelling compleet is, wordt alles in één keer verzonden. Wil je niet wachten op de andere producten, plaats dan een aparte bestelling.
 • Heeft jouw bestelling spoed en wil je deze sneller dan de gemiddelde levertijd ontvangen, dan is dat in sommige gevallen mogelijk na overleg. Neem contact met ons op zodat wij jouw bestelling tussen alle anderen uit kunnen halen in verband met de speciale wens. Alleen de datum aangeven is dan niet voldoende, omdat dit niet gezien wordt op het eerste gezicht.

Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Mevrouw Hendrik opgeslagen om de bestelling te verwerken. Daarnaast kan Mevrouw Hendrik je gegevens gebruiken voor interne marketing doeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailings. Je gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Je kunt deze dan ook altijd op elk gewenst moment afmelden.

Veiligheid

De producten van Mevrouw Hendrik zijn bedoeld ter decoratie. Het is dan ook géén speelgoed! Het is zeer belangrijk de vilten letterslinger buiten bereik van kinderen te houden. De slingers bevatten kleine onderdelen waarin kinderen kunnen stikken wanneer deze los raken, zoals de schroefjes. Zorg ervoor dat u regelmatig controleert of de schroefjes stevig aangedraaid zijn. Niet op ooghoogte van kinderen ophangen maar buiten bereik van kinderen. Hang de slinger niet aan de box of het bedje. Hang de slinger alleen boven de commode indien hier altijd een ouder bij is. Gebruik van onze vilten slingers is op eigen risico. Mevrouw Hendrik is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die ontstaan door onjuist gebruik van de slingers (d.w.z. wanneer kinderen ermee in aanraking komen). De schoenzetkalender dient onder toezicht van een volwassene te worden gebruikt. Buiten bereik van kleine kinderen houden i.v.m. de kleine onderdelen.

Aansprakelijkheid

Mevrouw Hendrik is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. De aansprakelijkheid van Mevrouw Hendrik is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.

Wijzigingsrecht

Mevrouw Hendrik behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website of andere uitingen van Mevrouw Hendrik mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Mevrouw Hendrik.

Neem contact op via info@mevrouwhendrik.nl voor eventueel meer informatie en/of samenwerkingen.